لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خدایان مدیریت: چگونگی دگرگون شدن سازمانها
نويسنده:چارلزبرایان هندی ؛ مترجم:کهزاد آذرهوش ؛ ويراستار:سیروس حسینی - فرا - دیویی: 658 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 69000 ریال - 4 -7-92298-964-978 انتخاب
2- خدایان مدیریت: چگونگی دگرگون شدن سازمانها
نويسنده:چارلزبرایان هندی ؛ مترجم:کهزاد آذرهوش ؛ ويراستار:سیروس حسینی - فردا - دیویی: 658 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 27000 ریال - 6 -7-92298-964 انتخاب
3- خدایان مدیریت: چگونگی دگرگون شدن سازمانها
نويسنده:چارلزبرایان هندی ؛ مترجم:کهزاد آذرهوش ؛ ويراستار:سیروس حسینی - فرا - دیویی: 658 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 27000 ریال - 6 -7-92298-964 انتخاب
4- به سوی آسمان وحشی
نويسنده: جعال ؛ مترجم:کهزاد آذرهوش - اسد - دیویی: 892 - 288 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 450 ریال - انتخاب
5- خدایان مدیریت: چگونگی دگرگون شدن سازمانها
نويسنده:چارلزبرایان هندی ؛ مترجم:کهزاد آذرهوش ؛ ويراستار:سیروس حسینی - فرا - دیویی: 658 - 330 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 38000 ریال - 6 -7-92298-964 انتخاب
6- مدیریت و روش حل مشکل در ماجراهای وینی - د - پوه
نويسنده:راجر آلن ؛ نويسنده:استیون آلن ؛ مترجم:کهزاد آذرهوش - فرزان روز - دیویی: 658.403 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 23000 ریال - 2 -145-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1