لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (15)
تالیف (24)
ترجمه (9)
تهران (31)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 23000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
2- شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی در ایران
نويسنده:کامل شادپور - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - دیویی: 614 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - انتخاب
3- ارزیابی کیفیت خدمات: برنامه توسعه مدیریت مراقبتهای‌اولیه بهداشتی
مترجم:کامل شادپور ؛ ويراستار:عصمت جمشیدبیگی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 362 - 194 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - انتخاب
4- برنامه توسعه مدیریت مراقبتهای اولیه بهداشتی: مدیریت بهتر: 100 پند
مترجم:کامل شادپور - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 658 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - انتخاب
5- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
6- برنامه توسعه مدیریت مراقبتهای اولیه بهداشتی: تحلیل پایداری
مترجم:کامل شادپور - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) - دیویی: 362 - 134 صفحه - جلد 9 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4 -03-6513-964 انتخاب
7- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 13000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
8- مشارکت مردان در بهداشت باروری
نويسنده:کامل شادپور - اندیشمند،انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 613.94 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 9 -12-7657-964 انتخاب
9- جمعیت، توسعه و بهداشت باروری
نويسنده:حبیب‌الله زنجانی ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 363.96 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 17000 ریال - 6 -62-5982-964 انتخاب
10- راه‌اندازی دیده‌بانی‌های سلامت ملی رویکرد اجرایی و توصیه‌های راهبردی
نويسنده:سساراچ گاتینی ؛ مترجم:افسانه عباسی‌بابادگانی ؛ زيرنظر:بهزاد دماری - طب و جامعه - دیویی: 368.38 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 6 -3-91281-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4