لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(928)
چاپ مجدد (1151)
تالیف (2034)
ترجمه (45)
تهران (1690)
شهرستان (389)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2079) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:محمدعلی فروغی - اقبال - دیویی: 8fa1.31 - 265 صفحه - چاپ 5 سال 1368 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- بوستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی - اقبال - دیویی: 8fa1.31 - 276 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
3- بوستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:محمدعلی فروغی - ققنوس - دیویی: 8fa1.31 - 426 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 3000 نسخه - انتخاب
4- بوستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی - اقبال - دیویی: 8fa1.31 - 276 صفحه - جیبی - چاپ 4 سال 1368 - 7500 نسخه - 800 ریال - انتخاب
5- بوستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی - اشراقی - دیویی: 8fa1.31 - 296 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
6- بوستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی - اقبال - دیویی: 8fa1.31 - 276 صفحه - جیبی - چاپ 5 سال 1368 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
7- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:حسین استادولی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa8.831 - 300 صفحه - پالتویی - چاپ 2 سال 1368 - 10000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
8- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:حسین استادولی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa8.831 - 300 صفحه - پالتویی - چاپ 3 سال 1368 - 10000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
9- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:حسین استادولی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa8.831 - 297 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 10000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
10- گلستان
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی - جعفری تبریزی - دیویی: 8fa8.831 - 244 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2500 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 208