لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (12)
تالیف (33)
ترجمه (1)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی زبانها و گویشهای ایرانی (گذشته و حال)
به‌اهتمام:محمود جعفری - مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) - دیویی: 4fa9 - 450 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 270000 ریال - 4 -63-6326-600-978 انتخاب
2- تاریخ جامع ایران
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:حسن رضائی‌باغ‌بیدی ؛ ويراستار:محمود جعفری - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 846 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 2 -38-6326-600-978 انتخاب
3- تاریخ جامع ایران
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:حسن رضائی‌باغ‌بیدی ؛ ويراستار:محمود جعفری - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 790 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 5 -37-6326-600-978 انتخاب
4- درسنامه اوستا
نويسنده:هانس رایشلت ؛ مقدمه:محمود جعفری - فارس - دیویی: 8fa0.01 - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 2 -07-7547-964 انتخاب
5- تاریخ جامع ایران
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:حسن رضائی‌باغ‌بیدی ؛ ويراستار:محمود جعفری - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 820 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 9 -55-6326-600-978 انتخاب
6- راهنمای کتیبه‌های فارسی میانه (پهلوی ساسانی)
نويسنده:محمود جعفری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 4fa0.06 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200 نسخه - 140000 ریال - 0 -0303-02-600-978 انتخاب
7- تاریخ ایران باستان: از ورود آریاییها به ایران تا پایان هخامنشیان
نويسنده:شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی ؛ ويراستار:محمود جعفری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 250 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 0 -0077-02-600-978 انتخاب
8- تاریخ جامع ایران
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:حسن رضائی‌باغ‌بیدی ؛ ويراستار:محمود جعفری - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 830 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 9 -39-6326-600-978 انتخاب
9- تاریخ ایران باستان: از ورود آریاییها به ایران تا پایان هخامنشیان
نويسنده:شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی ؛ ويراستار:محمود جعفری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.01 - 240 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 6 -698-459-964 انتخاب
10- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4