لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (35)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صور خیال در خمسه نظامی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 1 -0439-00-964 انتخاب
2- مثنوی اسرارالشهود
نويسنده:محمدبن‌یحیی لاهیجی ؛ مصحح:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 412 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 4400 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- هفت پیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر ...
مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 832 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 1500 نسخه - 42000 ریال - 0 -3417-03-964 انتخاب
4- گلستان سعدی: نسخه علمی و انتقادی از روی قدیمیترین نسخ خطی (نسخ پکن)
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
5- دیوان اشعار ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دامغانی
به‌اهتمام:برات زنجانی - دانشگاه تهران - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 66000 ریال - 1 -5781-03-964-978 انتخاب
6- احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
نويسنده:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 2 -4095-03-964 انتخاب
7- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -0056-00-964-978 انتخاب
8- خلاصه داستان خسرو و شیرین: با شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 3000 نسخه - 2800 ریال - 1 -0568-00-964 انتخاب
9- هفت پیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف‌الابیات
مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 836 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -3417-03-964 انتخاب
10- خلاصه داستان گرشاسبنامه
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 63 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 16500 نسخه - 320 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6