لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (35)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صور خیال در خمسه نظامی
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -0439-00-964-978 انتخاب
2- برگزیده اشعار سنائی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15200 ریال - 3 -0079-00-964-978 انتخاب
3- گلستان سعدی: نسخه علمی و انتقادی از روی قدیمیترین نسخ خطی (نسخ پکن)
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 964-00-0071-X انتخاب
4- شرفنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 956 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 8 -4402-03-964 انتخاب
5- گلستان سعدی: نسخه علمی و انتقادی از روی قدیمیترین نسخ خطی (نسخ پکن)
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
6- هفت پیکر نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف‌الابیات
مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 834 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -3417-03-964-978 انتخاب
7- خلاصه داستان خسرو و شیرین: با شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی
گردآورنده:برات زنجانی - امیرکبیر - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 2000 نسخه - 6200 ریال - 2 -0568-00-964-978 انتخاب
8- دیوان نظامی گنجوی
شاعر:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:برات زنجانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -6310-03-964-978 انتخاب
9- خلاصه داستان گرشاسبنامه
نويسنده:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 63 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 16500 نسخه - 320 ریال - انتخاب
10- برگزیده‌ای از هفت پیکر نظامی گنجوی
به‌اهتمام:برات زنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -0056-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6