لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (96)
تالیف (115)
ترجمه (1)
تهران (116)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (77)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مباحث ویژه مدیریت دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.007 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 11500 ریال - 9 -187-459-964 انتخاب
2- مباحث ویژه مدیریت دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 658.007 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 45000 ریال - 3 -0232-02-600-978 انتخاب
3- تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها: رشته مدیریت دولتی
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی ؛ ويراستار:داود مدنی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.4032 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 41000 ریال - 0 -832-387-964-978 انتخاب
4- مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تکیه بر محیط زیست
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 338.4791 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 3 -327-217-964-978 انتخاب
5- مباحث ویژه در مدیریت دولتی (رشته مدیریت دولتی)
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.007 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 17000 ریال - 6 -009-455-964-978 انتخاب
6- جایگاه شغلی زنان در دانشگاه
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - مدیران امروز - دیویی: 331.41250955 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 8 -4-92412-600-978 انتخاب
7- روابط صنعتی
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی ؛ ويراستار:احمد حب‌علی‌موجانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 658.3151 - 252 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 950 ریال - انتخاب
8- مباحث ویژه مدیریت دولتی
نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.007 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 35000 ریال - 7 -187-459-964-978 انتخاب
9- فرهنگ جامع مدیریت
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی ؛ نويسنده:سیدمهدی الوانی ؛ نويسنده:ابوالحسن فقیهی - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 658.003 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 45000 ریال - 7 -13-8415-964 انتخاب
10- توسعه پایدار
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 338.927 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 22000 ریال - 9 -165-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12