لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (59)
تالیف (0)
ترجمه (63)
تهران (61)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 31 سال 1394 - 270000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
2- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 816 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 25000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 33000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
4- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1389 - 92000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
5- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 760 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 25000 ریال - 2 -2-91217-964 انتخاب
6- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 816 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1381 - 35000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
7- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1395 - 290000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
8- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هاریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 760 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 33000 ریال - 2 -2-91217-964 انتخاب
9- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1386 - 60000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
10- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 576 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 196000 ریال - 4 -07-2691-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7