لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (59)
تالیف (0)
ترجمه (63)
تهران (61)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری (2)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 2200 نسخه - 290000 ریال - 5 -450-388-964-978 انتخاب
2- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 4700 نسخه - 68000 ریال - انتخاب
3- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 0 -3-91217-964 انتخاب
4- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1387 - 10000 نسخه - 75000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
5- اصول حسابداری (2)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 1100 نسخه - 550000 ریال - 5 -450-388-964-978 انتخاب
6- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 760 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 2 -2-91217-964 انتخاب
7- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 598 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1388 - 5000 نسخه - 88000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
8- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 34 سال 1396 - 2200 نسخه - 290000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
9- اصول حسابداری: مدیریت
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 712 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 0 -3-91217-964 انتخاب
10- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 602 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1388 - 5800 نسخه - 89000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7