لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (2)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی
تدوين:جعفر غفاری‌شیروان ؛ تدوين:سعید جلالی ؛ تدوين:الهام ستم‌آبادی‌سفلی - وزارت نیرو،جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دیویی: 346.5504691 - 1058 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 9 -197-210-964-978 انتخاب
2- مدیریت منابع آب در نظم نوین قانونی
تدوين:جعفر غفاری‌شیروان ؛ تدوين:سعید جلالی ؛ تدوين:الهام ستم‌آبادی‌سفلی - وزارت نیرو،جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دیویی: 346.5504691 - 2000 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1 -205-210-964-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی کشور
تدوين:سعید جلالی - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - دیویی: 346.55082 - 742 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 350000 ریال - 8 -84-5982-600-978 انتخاب
4- کارنامه قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات، به منظور صدور خدمات
تدوين:سعید جلالی ؛ زيرنظر:سیامک صمیمی‌دهکردی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دیویی: 343.5507 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -95-6096-964 انتخاب
5- بهداشت و درمان در نظم نوین قانونی به انضمام: مقررات مربوط به دانشگاههای ...
تدوين:خسرو سلجوقی ؛ تدوين:سعید جلالی - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر - دیویی: 354.550684 - 278 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 26000 ریال - 3 -57-6096-964 انتخاب
6- صنعت و معدن در نظم نوین قانونی "بانضمام قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ..."
زيرنظر:سیامک صمیمی‌دهکردی ؛ ويراستار:عبدالرضا محمودزاده ؛ تدوين:سعید جلالی - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر - دیویی: 346.55043 - 742 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 40000 ریال - 2 -52-6096-964 انتخاب
7- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی
تدوين:سعید جلالی ؛ زيرنظر:غلامحسین فیروزفر - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی - دیویی: 343.55034 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 6 -205-338-964-978 انتخاب
8- صنعت و معدن در نظم نوین قانونی "بانضمام قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ..."
زيرنظر:سیامک صمیمی‌دهکردی ؛ ويراستار:عبدالرضا محمودزاده ؛ ويراستار:هادی مولایی - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر - دیویی: 346.55043 - 1109 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 2 -52-6096-964 انتخاب
9- قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در نظم نوین قانونی
تدوين:اسماعیل عامری‌گلستان ؛ تدوين:حسین آرامی ؛ تدوين:سعید جلالی - سروش گیتا - دیویی: 354.55023 - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 400000 ریال - 7 -0-95614-600-978 انتخاب
10- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد ...
تدوين:مجتبی حسینی‌یزدی ؛ تدوين:سعید جلالی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دیویی: 343.5507 - 500 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2