لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (20)
تالیف (27)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 23 صفحه - چاپ 8 سال 1369 - 50000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
2- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 20000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
3- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 20000 نسخه - 2000 ریال - 964-432-014-X انتخاب
4- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 10000 نسخه - 4700 ریال - 1 -996-432-964 انتخاب
5- پرنده چه گفت؟: بر اساس حکایتی از مثنوی مولوی
نويسنده: رویا ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4000 نسخه - 27000 ریال - 3 -904-432-964-978 انتخاب
6- شاعر و آفتاب
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 15000 نسخه - 3700 ریال - 4 -938-432-964 انتخاب
7- شاعر و آفتاب
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 0 -0317-01-600-978 انتخاب
8- سیبو و سار کوچولو
نويسنده:جواد مجابی ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4000 نسخه - 29000 ریال - 9 -0299-01-600-978 انتخاب
9- بهار در شعر شاعران ایران
نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 25000 نسخه - 3700 ریال - 5 -901-432-964 انتخاب
10- با هم زندگی کنیم: قصه‌هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، انگلیس، فرانسه، شوروی، چکسلواکی و امریکا
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه ؛ تصويرگر:نسرین خسروی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4000 نسخه - 80000 ریال - 1 -883-432-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3