لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (20)
تالیف (27)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاعر و آفتاب
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 15000 نسخه - 3700 ریال - 4 -938-432-964 انتخاب
2- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3500 نسخه - 30000 ریال - 6 -734-432-964-978 انتخاب
3- آهو و پرنده‌ها
نويسنده: نیمایوشیج ؛ نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 9 -014-432-964-978 انتخاب
4- شعرهایی برای کودکان
گردآورنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 1 -0381-01-600-978 انتخاب
5- بهار در شعر شاعران ایران
نقاش:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 25000 نسخه - 3700 ریال - 5 -901-432-964 انتخاب
6- با هم زندگی کنیم: قصه‌هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، انگلیس، فرانسه، شوروی، چک‌واسلواکی و امریکا
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه ؛ تصويرگر:نسرین خسروی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 4000 نسخه - 50000 ریال - 1 -883-432-964-978 انتخاب
7- شاعر و آفتاب
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 0 -0317-01-600-978 انتخاب
8- پرنده چه گفت؟: بر اساس حکایتی از مثنوی مولوی
نويسنده: رویا ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4000 نسخه - 27000 ریال - 3 -904-432-964-978 انتخاب
9- با هم زندگی کنیم: قصه‌هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، انگلیس، فرانسه، شوروی، چکسلواکی و امریکا
نويسنده:سیروس طاهباز ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه ؛ تصويرگر:نسرین خسروی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 4000 نسخه - 80000 ریال - 1 -883-432-964-978 انتخاب
10- توکایی در قفس
نويسنده: نیمایوشیج ؛ تصويرگر:بهمن دادخواه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 27000 ریال - 6 -734-432-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3