لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (1745)
تالیف (1868)
ترجمه (0)
تهران (1861)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (71)

تعداد یافت شده (1868) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مالیات‌های مستقیم ... قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم... همراه با قسمتی از ...
نويسنده:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 343.55 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3300 نسخه - 3500 ریال - 8 -7-90017-964 انتخاب
2- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ...
نويسنده:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 344.5501 - 255 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5500 نسخه - 3500 ریال - 964-90017-6-X انتخاب
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها والحاقات همراه با قانون مسئولیت‌مدنی
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55023 - 344 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 3 -03-6221-964 انتخاب
4- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55 - 114 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4000 نسخه - 2000 ریال - 5 -02-6221-964 انتخاب
5- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 7000 نسخه - 2000 ریال - 5 -02-6221-964 انتخاب
6- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ...
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 344.5501 - 258 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 7000 نسخه - 3500 ریال - 964-6221-05-X انتخاب
7- قانون مدنی: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی (ج 1 و 2 و 3)
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55 - 234 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 3 -08-5553-964 انتخاب
8- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد ...
گردآورنده:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55 - 298 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 7000 نسخه - 4000 ریال - 1 -09-5553-964 انتخاب
9- دیوان عطار
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ شارح:محمدحسن فروزانفر ؛ تهيه و تنظيم:جهانگیر منصور - نشر نخستین - دیویی: 8fa1.23 - 644 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 6 -5-90651-964 انتخاب
10- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب368
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 342.55 - 344 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4000 نسخه - 4500 ریال - 3 -03-6221-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 187