لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (1780)
تالیف (1903)
ترجمه (0)
تهران (1896)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (71)

تعداد یافت شده (1903) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، قانون و آئین‌نامه پولشویی، قانون تجارت الکترونیکی، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.5507 - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 105 سال 1390 - 28000 ریال - 1 -035-104-600-978 انتخاب
2- قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: مصوب 1378/6/28 همراه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5504 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 44 سال 1390 - 28000 ریال - 0 -88-8786-964-978 انتخاب
3- قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 1376/5/26 لازم‌الاجرا از اول مهرماه 1376، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 346.550434 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 48 سال 1394 - 40000 ریال - 1 -54-6208-600-978 انتخاب
4- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران،نشر دیدار - دیویی: 343.55052 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3200 ریال - 5 -3-90017-964 انتخاب
5- قوانین چک، سفته، برات: قانون جدید صدور چک مصوب 1382/6/2 با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات قانون برات - سفته - چک از قانون تجارت همراه با قانون علمیات بانک
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 346.55096 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 45 سال 1391 - 23000 ریال - 0 -75-8786-964-978 انتخاب
6- قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام: اجرای احکام مدنی، اجرای احکام جزائی، اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای اسناد، اعسار همراه با آراء وحدت رویه ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - دیویی: 345.55 - 416 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 40000 ریال - 6 -67-8891-964-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات تعاون و شرکت‌های تعاونی: توسعه تعاون در برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون بخش تعاونی، قانون شرکت‌های تعاونی ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 346.550668 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 3 -18-6208-600-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون تشکیل ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.5505 - 842 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 43 سال 1391 - 100000 ریال - 3 -002-104-600-978 انتخاب
9- قانون مدنی: جلد اول - جلد دوم - جلد سوم: با آخرین اصلاحات و الحاقات و توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات: همراه با قانون مسئولیت مدنی
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - دیویی: 347.55 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 70 سال 1389 - 25000 ریال - 7 -89-8786-964-978 انتخاب
10- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف همراه با قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 347.5509 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 35000 ریال - 6 -99-8786-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 191