لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (10)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه‌های کمک به کودک برای موفقیت در مدرسه: زمان شروع از بدو تولد
نويسنده:پیتر روبل ؛ مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی - آییژ - دیویی: 370.15 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 4 -254-970-964-978 انتخاب
2- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی‌های ویژه جشن
مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - دیویی: 745.5 - 54 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 8 -27-8670-600-978 انتخاب
3- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی‌های کاغذی
مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - دیویی: 745.5 - 32 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 70000 ریال - 9 -20-8670-600-978 انتخاب
4- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی‌های تجسمی
مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - دیویی: 745.5 - 32 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 70000 ریال - 0 -23-8670-600-978 انتخاب
5- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی و اسباب‌بازی
مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - دیویی: 745.5 - 72 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 150000 ریال - 4 -25-8670-600-978 انتخاب
6- مجموعه آثار فکاهی - طنز
نويسنده:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ مترجم:عباس احمدی ؛ ويراستار:زهرا میرآخورلی - راش - دیویی: 8fa7.62 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -56-6078-600-978 انتخاب
7- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی‌های نمایشی
مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - دیویی: 745.5 - 36 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 75000 ریال - 7 -24-8670-600-978 انتخاب
8- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی و نقاشی
مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - دیویی: 745.5 - 48 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 100000 ریال - 6 -21-8670-600-978 انتخاب
9- سینمای کیارستمی
نويسنده:آلبرتو النا ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ مترجم:زهرا میرآخورلی - نارنج - دیویی: 791.430233092 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 300000 ریال - 4 -38-8670-600-978 انتخاب
10- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی‌های موسیقیایی
مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - دیویی: 745.5 - 24 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 3 -22-8670-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2