لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - زاوش - دیویی: 808.23 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 150000 ریال - 3 -61-6846-600-978 انتخاب
2- دراماتورژی فیلم
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - چشمه - دیویی: 808.22 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 7 -477-229-600-978 انتخاب
3- تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - نشر چشمه - دیویی: 808.23 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -796-362-964-978 انتخاب
4- دیالکتیک چشم‌ها
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - نشر چشمه - دیویی: 808.23 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 120000 ریال - 9 -754-229-600-978 انتخاب
5- تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - نشر چشمه - دیویی: 808.23 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 6 -796-362-964-978 انتخاب
6- تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی 2
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - چشمه - دیویی: 808.23 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 1 -424-229-600-978 انتخاب
7- دراماتورژی فیلم
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - چشمه - دیویی: 808.22 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 540000 ریال - 7 -477-229-600-978 انتخاب
8- تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی 2
نويسنده:شاهپور شهبازی ؛ ويراستار:محسن آزرم - چشمه - دیویی: 808.23 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -424-229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1