لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (46)
تالیف (54)
ترجمه (11)
تهران (36)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الامثله و کتاب صرف میر
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی - مجمع علمی اسلامی - دیویی: 492.75 - 223 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1373 - 5000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
2- صرف میر
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ مترجم: موسسه معارف اسلامی - نور مطاف - دیویی: 492.75 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4000 نسخه - 8 -2-93104-964 انتخاب
3- الامثله و صرف میر التعریف الهدایه فی النحو
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی - مجمع علمی اسلامی،علمی - دیویی: 492.75 - 618 صفحه - وزیری - چاپ 10 سال 1367 - 2000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
4- نحو میر
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی - نسیم حجاز - دیویی: 492.75 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 5 -53-6751-600-978 انتخاب
5- کتاب الامثله و کتاب صرف میر
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ ويراستار: گروه‌تدوین‌کتاب‌های‌درسی - دانشکده اصول دین - دیویی: 492.75 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1383 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 3 -00-5841-964 انتخاب
6- نحو میر
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی - فواد - دیویی: 492.75 - 96 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
7- کتاب الامثله و کتاب صرف میر
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی - دانشکده اصول دین - دیویی: 492.75 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1380 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -00-5841-964 انتخاب
8- تحریر‌ القواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه
نويسنده:قطب‌الدین‌محمود رازی ؛ مصحح:محسن بیدارفر ؛ شارح:علی‌بن‌محمد جرجانی - بیدار - دیویی: 160 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 3 -40-7155-964-978 انتخاب
9- Kitab al -Tarifat
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ گردآورنده:پیر لوری ؛ مترجم:موریس گلوتون - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 297.03 - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1500 نسخه - 800 ریال - انتخاب
10- تعریفات: فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی
نويسنده:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ مترجم:حسن سیدعرب ؛ مترجم:سیما نوربخش - فرزان روز - دیویی: 297.03 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 600 نسخه - 120000 ریال - 2 -373-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7