لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (11)
تالیف (5)
ترجمه (43)
تهران (47)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حس ششم: تشدید یادگیری سازمانی با به کارگیری سناریوها
نويسنده:کیس وان‌درهیدن ؛ نويسنده:ران برادفیلد ؛ نويسنده:جورج برت - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 4 -08-6901-600-978 انتخاب
2- شبیه‌سازی و مدل‌سازی رفتاری: از فرد تا جامعه
نويسنده:گرگ زکاریاس ؛ نويسنده:جین مک‌میلان ؛ نويسنده:سوزان ون‌همل - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 622 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 155000 ریال - 1 -09-6901-600-978 انتخاب
3- سناریوها، داستان‌ها و موارد کاربرد از طریق چرخه عمر توسعه نظام‌ها
نويسنده:ایان الکساندر ؛ نويسنده:نیل میدن ؛ مترجم:مسعود منزوی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 005.1 - 472 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 420000 ریال - 8 -073-248-622-978 انتخاب
4- شبیه‌سازی و مدل‌سازی رفتاری: از فرد تا جامعه
نويسنده:گرگ زکاریاس ؛ نويسنده:جین مک‌میلان ؛ نويسنده:سوزان ون‌همل - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 622 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 1 -09-6901-600-978 انتخاب
5- هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت
نويسنده:پیتر شوارتس ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ ويراستار:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 340000 ریال - 3 -47-5769-964-978 انتخاب
6- پنج ذهن برای آینده
نويسنده:هاوارد گاردنر ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 153.9 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 6 -064-248-622-978 انتخاب
7- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ نويسنده:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 494 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
8- شگفتی‌های اجتناب‌ناپذیر
نويسنده:پیتر شوارتس ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ مترجم:کیوان منزوی - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110000 ریال - 6 -20-6901-600-978 انتخاب
9- یادگیری از آینده، سناریوهای آینده‌نگاری رقابتی
نويسنده:لیام فهی ؛ نويسنده:رابرت ام‌راندال ؛ مترجم:مسعود منزوی - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 558 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 280000 ریال - 4 -11-6901-600-978 انتخاب
10- صلاحیت حکمرانی: (گزارشی به باشگاه رم)
نويسنده:حزقل درور ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:الهه نیک‌پور - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 320.01 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 5 -06-6885-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5