لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - ساقی - دیویی: 185 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 6 -86-5675-964-978 انتخاب
2- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 185 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 6 -86-5675-964-978 انتخاب
3- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 185 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -86-5675-964-978 انتخاب
4- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 185 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 6 -86-5675-964-978 انتخاب
5- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 185 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 1 -29-6112-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1