لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 336 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
2- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 332 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
3- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1392 - 1000 نسخه - 0 -043-363-964-978 انتخاب
4- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
5- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
6- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 336 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
7- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
8- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
9- داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:رابرت مک‌کی ؛ مترجم:محمد گذرآبادی - هرمس - دیویی: 808.23 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -043-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1