لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.1726 - 356 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 0 -362-518-964-978 انتخاب
2- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.1726 - 358 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 7 -363-518-964-978 انتخاب
3- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.1726 - 352 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 3 -361-518-964-978 انتخاب
4- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.1726 - 374 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 6 -360-518-964-978 انتخاب
5- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.1726 - 320 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 0 -359-518-964-978 انتخاب
6- شرح المطالع
نويسنده:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ شارح:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ شارح:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 160 - 458 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 0 -458-518-964-978 انتخاب
7- شرح المطالع
نويسنده:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ شارح:علی‌بن‌محمد جرجانی ؛ شارح:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 160 - 408 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 3 -457-518-964-978 انتخاب
8- الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین
نويسنده:سیدعبدالله شبر ؛ محقق:اسامه ساعدی - ذوی ‌القربی - دیویی: 297.1726 - 366 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 4 -364-518-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1