لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (16)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ از نظر فلسفه مادی
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:نورالدین کیانوری - بی نا - دیویی: 335.4119 - 62 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- مسائل اساسی مارکسیسم
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:پرویز بابایی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 320 - 124 صفحه - چاپ 2 سال 1359 - انتخاب
3- درباره نقش شخصیت در تاریخ
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:پرویز بابایی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 900 - 480 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
4- تاریخ از نظرفلسفه مادی
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم: کیانوری - - دیویی: 100 - 62 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1340 - 50 ریال - انتخاب
5- مسائل اساسی مارکسیسم و مقالات فلسفی دیگر
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:پرویز بابایی - نشر آزادمهر - دیویی: 335.411 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 200000 ریال - 3 -6-93644-964 انتخاب
6- دو مقاله درباره سوسیالیسم تخیلی
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:م دائم - حلاج - دیویی: 320 - 112 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
7- مسائل اساسی مارکسیسم و مقالات فلسفی دیگر
نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:پرویز بابایی - نشر آزادمهر - دیویی: 335.411 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 22500 ریال - 3 -6-93644-964 انتخاب
8- لودویگ فوئر باخ و ایدئولوژی آلمانی
نويسنده:لودویک‌آندریاس فویرباخ ؛ نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:پرویز بابایی - نشر چشمه - دیویی: 193 - 390 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 25000 ریال - 7 -67-5571-964 انتخاب
9- لودویگ فوئر باخ و ایدئولوژی آلمانی
نويسنده:لودویک‌آندریاس فویرباخ ؛ نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف ؛ مترجم:پرویز بابایی - نشر چشمه - دیویی: 193 - 390 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 25000 ریال - 7 -67-5571-964 انتخاب
10- لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی
نويسنده:کارل مارکس ؛ نويسنده:فریدریش انگلس ؛ نويسنده:گئورگی‌والنتینوویچ پلخانوف - نشر چشمه - دیویی: 193 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 220000 ریال - 0 -67-5571-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2