لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (4)
تالیف (2)
ترجمه (10)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت
نويسنده:پیتر شوارتس ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ ويراستار:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 3 -47-5769-964-978 انتخاب
2- هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت
نويسنده:پیتر شوارتس ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ ويراستار:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 75000 ریال - 3 -47-5769-964-978 انتخاب
3- شبیه‌سازی و مدل‌سازی رفتاری: از فرد تا جامعه
نويسنده:گرگ زکاریاس ؛ نويسنده:جین مک‌میلان ؛ نويسنده:سوزان ون‌همل - مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 622 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 1 -09-6901-600-978 انتخاب
4- مبانی آینده‌پژوهی و روش‌های آن
نويسنده:سعید خزایی ؛ نويسنده:امیر ناظمی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ حیدری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دیویی: 003.2 - 574 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 460000 ریال - 3 -61-8041-964-978 انتخاب
5- نقش علوم اعصاب‌شناختی در ارتش آینده
نويسنده:فلوید بلوم ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ مترجم:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 280000 ریال - 6 -04-6901-600-978 انتخاب
6- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
7- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 560 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 0 -06-6901-600-978 انتخاب
8- هنر دورنگری: برنامه‌ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیت
نويسنده:پیتر شوارتس ؛ مترجم:عزیز علیزاده ؛ ويراستار:مسعود منزوی - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 658.4012 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 340000 ریال - 3 -47-5769-964-978 انتخاب
9- راهکارهای روانی و شناختی در کاهش تنش‌های عملیاتی
نويسنده:مارتاکی لنهارت ؛ مترجم:محسن افتاده‌حال ؛ نويسنده:عزیز علیزاده - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - دیویی: 355.0019 - 494 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - انتخاب
10- سناریونگاری یا برنامه‌ریزی بر پایه سناریوها
نويسنده:عزیز علیزاده ؛ نويسنده:وحید وحیدی‌مطلق ؛ نويسنده:امیر ناظمی - موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی - دیویی: 658.4012 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 9 -3-90274-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2