لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (0)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان (در بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی)
به‌اهتمام:اردشیر کشاورز ؛ به‌اهتمام:علی ططری ؛ زيرنظر:نیکی ایوبی‌زاده - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 328.55 - 852 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -093-220-600-978 انتخاب
2- قرارداد 1907 به روایت اسناد وزارت امور خارجه ایران
نويسنده:علی ططری ؛ نويسنده:محمد حسن‌نیا ؛ زيرنظر:حبیب‌الله اسماعیلی - خانه کتاب - دیویی: 955.074072 - 420 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 43200 ریال - 1 -78-8533-964-978 انتخاب
3- نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های نوزدهم و بیستم) (مجموعه مقالات پنجمین همایش تخصصی تاریخ مجلس)
به‌اهتمام:علی ططری ؛ ويراستار:روح‌الله طهمورثی - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 955.075 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -235-220-600-978 انتخاب
4- فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلد پنجم): اسناد انتخابات مجلس شورای ملی ادوار ششم تا سیزدهم (1305 - 1320 ش)(دفتر دوم)
به‌اهتمام:مریم نیل‌قاز ؛ به‌اهتمام:علی ططری ؛ به‌اهتمام:زهرا غلامحسین‌پور - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 011.31 - 850 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -070-220-600-978 انتخاب
5- قرارداد 1907 به روایت اسناد وزارت امور خارجه ایران
نويسنده:علی ططری ؛ نويسنده:محمد حسن‌نیا ؛ زيرنظر:حبیب‌الله اسماعیلی - خانه کتاب - دیویی: 955.074072 - 388 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -77-8533-964-978 انتخاب
6- فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی: اسناد انتخابات مجلس شورای ملی دوره‌های چهاردهم تا هفدهم (1322 - 1331 ش) (دفتر سوم)
به‌اهتمام:علی ططری ؛ به‌اهتمام:زهرا غلامحسین‌پور - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 011.31 - 1028 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 400000 ریال - 6 -240-220-600-978 انتخاب
7- فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی: فهرست اسناد کمیسیون‌های مجلس شورای ملی (دوره دوم تا پنجم) (دفتر اول)
به‌اهتمام:علی ططری ؛ به‌اهتمام:ندا شهماری - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 011.31 - 1008 صفحه - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 500000 ریال - 2 -264-220-600-978 انتخاب
8- نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم (مجموعه مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس)
به‌اهتمام:علی ططری ؛ ويراستار:روح‌الله طهمورثی - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 955.075 - 618 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -172-220-600-978 انتخاب
9- چکیده مقالات همایش ملی بزرگداشت یکصد و دهمین سالگرد جنبش مشروطه در آذربایجان به روایت اسناد
گردآورنده:رحیم نیکبخت‌ ؛ گردآورنده:علی ططری ؛ ويراستار:مجتبی سلطانی‌احمدی - مورخان - دیویی: 955.075 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 2 -5-97977-600-978 انتخاب
10- تحولات غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس شورای ملی: دوره‌های سوم تا پنجم
به‌اهتمام:علی ططری ؛ به‌اهتمام:رحیم نیک‌بخت - کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 955.333 - 738 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 6 -055-220-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2