لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (9)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنولوژی آموزشی در حوزه سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:امیر پاکپورحاجی‌آقا ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 371.33 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 124000 ریال - 1 -28-6531-600-978 انتخاب
2- روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی (راهنمای محاسبه و تفسیر آزمون‌های رایج آماری در نرم‌افزار SPSS)
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:محمود محمودی ؛ نويسنده:حجت زراعتی - آثار سبحان - دیویی: 610.7 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 89000 ریال - 3 -11-6531-600-978 انتخاب
3- ارتباط‌‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 610.696 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 99000 ریال - 7 -71-6531-600-978 انتخاب
4- نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 348000 ریال - 7 -47-2580-964-978 انتخاب
5- روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی (راهنمای محاسبه و تفسیر آزمون‌های رایج آماری در نرم‌افزار SPSS)
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:محمود محمودی ؛ نويسنده:حجت زراعتی - آثار سبحان - دیویی: 610.7 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 158000 ریال - 3 -11-6531-600-978 انتخاب
6- نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 124000 ریال - 7 -47-2580-964-978 انتخاب
7- ارتباط‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 610.696 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 44500 ریال - 7 -63-2580-964-978 انتخاب
8- روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی (راهنمای محاسبه و تفسیر آزمون‌های رایج آماری در نرم‌افزار SPSS)
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:محمود محمودی ؛ نويسنده:حجت زراعتی - آثار سبحان - دیویی: 610.7 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 54000 ریال - 0 -59-2580-964-978 انتخاب
9- اپیدمیولوژی کاربردی در سلامت عمومی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:محمود محمودی ؛ نويسنده:شمس‌الدین نیکنامی - آثار سبحان - دیویی: 614.4 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 39500 ریال - 8 -79-2580-964-978 انتخاب
10- نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 54000 ریال - 7 -47-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2