لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (0)
تالیف (34)
ترجمه (1)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابشناسی ماه: مرداد ماه 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 560 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -174-222-600-978 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 960 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1 -43-8533-964 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
نويسنده:منیره علایی‌مهابادی ؛ تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1026 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6 -57-8533-964-978 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1388
تهيه كننده:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1022 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2 -54-5505-600-978 انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385 (نمایه)
تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 898 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 0 -59-8533-964-978 انتخاب
6- مرجع نشر ایران 1387: فهرست ناشران: کتابفروشی‌ها، چاپخانه‌ها، صحافی‌ها، لیتوگرافی‌ها، مراکز ...
زيرنظر:اکبر ثقفیان ؛ به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:مجتبی تبریزنیا - خانه کتاب ایران - دیویی: 070.50955 - 696 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 80000 ریال - 8 -79-8533-964-978 انتخاب
7- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1388
تهيه كننده:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 998 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5 -53-5505-600-978 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 2108 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9 -56-8533-964-978 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1387
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 672 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 0 -03-5505-600-978 انتخاب
10- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386
تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ تهيه كننده:مریم صبوحی ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1032 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 4 -80-8533-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4