لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 910 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5 -41-8533-964 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386
تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ تهيه كننده:مریم صبوحی ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 900 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8 -82-8533-964-978 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1377
زيرنظر:احمد مسجدجامعی ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1024 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 50000 ریال - 8 -23-6192-964 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 916 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 5 -24-8533-964 انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 960 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1 -43-8533-964 انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1387
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 672 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 0 -03-5505-600-978 انتخاب
7- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1388
تهيه كننده:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1022 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2 -54-5505-600-978 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1387
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 824 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7 -04-5505-600-978 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1388
تهيه كننده:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 998 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5 -53-5505-600-978 انتخاب
10- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال1375
تهيه و تنظيم: موسسه‌نمایشگاههای‌فرهنگی‌ایران ؛ ويراستار:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دبیرخانه نمایشگاه قرآن کریم - دیویی: 015.55 - 688 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 20000 ریال - 6 -04-5505-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3