لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (0)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1378
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 872 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 9 -62-6192-964 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال1376
تهيه و تنظيم: موسسه‌نمایشگاههای‌فرهنگی‌ایران ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دبیرخانه نمایشگاه قرآن کریم - دیویی: 015.55 - 802 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 25000 ریال - 0 -10-5505-964 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 916 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 5 -24-8533-964 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1377
زيرنظر:احمد مسجدجامعی ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1024 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 50000 ریال - 8 -23-6192-964 انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 910 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5 -41-8533-964 انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 990 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 1 -66-6192-964 انتخاب
7- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1378
زيرنظر:احمد مسجدجامعی ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 4141 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6 -24-6192-964 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 960 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1 -43-8533-964 انتخاب
9- مجموعه مدارک نشست و کارگاه توسعه راهبرد ملی در زمینه فناوری اطلاعات با تاکید بر توسعه محتوای بومی ایران - تهران
تهيه و تنظيم:حسین غریبی ؛ تهيه و تنظيم:منصور شیدایی ؛ ويراستار:محمدعلی ایمان‌پور - مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران - دیویی: 658.4038011 - 440 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4 -35-7519-964 انتخاب
10- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
نويسنده:منیره علایی‌مهابادی ؛ تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1026 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6 -57-8533-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3