لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاندید
نويسنده:فرانسواماری‌آروئه‌دو ولتر ؛ مترجم:هانیه فهیمی - جوانه توس - دیویی: 843.5 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 5 -0-96524-964-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:هانیه فهیمی - بهزاد - دیویی: 843.912 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -83-2569-964-978 انتخاب
3- بازگشت رفتگر: چگونه روزهای سخت را پشت سر بگذاریم، خودت را باور کن تا موفق شوی، رمز موفقیت در کار و زندگی
نويسنده:اگ ماندینو ؛ مترجم:هانیه فهیمی ؛ ويراستار:محمدرضا حبیبی - پل - دیویی: 158.1 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 60000 ریال - 6 -012-233-964-978 انتخاب
4- کاندید
نويسنده:فرانسواماری‌آروئه‌دو ولتر ؛ مترجم:هانیه فهیمی - جوانه توس - دیویی: 843.5 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -0-96524-964-978 انتخاب
5- تکیه بر ذهنم
نويسنده:هیو پراتر ؛ مترجم:هانیه فهیمی ؛ ويراستار:مینو تهمتن‌زاده - پل - دیویی: 158.1 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 40000 ریال - 0 -89-9944-964-978 انتخاب
6- 59 ثانیه: کمی تفکر، یک دنیا تحول
نويسنده:ریچاردجان وایزمن ؛ مترجم:هانیه فهیمی - شاپیگان کتاب - دیویی: 158.1 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 3 -0-95793-600-978 انتخاب
7- بازگشت رفتگر: چگونه روزهای سخت را پشت سر بگذاریم، خودت را باور کن تا موفق شوی، رمز موفقیت در کار و زندگی
نويسنده:اگ ماندینو ؛ مترجم:هانیه فهیمی ؛ ويراستار:محمدرضا حبیبی - پل - دیویی: 158.1 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 6 -012-233-964-978 انتخاب
8- کاندید
نويسنده:فرانسواماری‌آروئه‌دو ولتر ؛ مترجم:هانیه فهیمی - جوانه توس - دیویی: 843.5 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -0-96524-964-978 انتخاب
9- بازگشت رفتگر: چگونه روزهای سخت را پشت سر بگذاریم، خودت را باور کن تا موفق شوی، رمز موفقیت در کار و زندگی
نويسنده:اگ ماندینو ؛ مترجم:هانیه فهیمی ؛ ويراستار:محمدرضا حبیبی - پل - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 170000 ریال - 6 -012-233-964-978 انتخاب
10- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:هانیه فهیمی - آرمان خرد - دیویی: 843.912 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 65000 ریال - 7 -38-5584-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2