لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (30)
تالیف (0)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خندیدن بدون لهجه
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:نیلا والا - باغ‌نو - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 2 -45-7425-964-978 انتخاب
2- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
3- خندیدن بدون لهجه
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:نیلا والا - باغ‌نو - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 2 -45-7425-964-978 انتخاب
4- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
5- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
6- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
7- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
8- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1387 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
9- بامزه در فارسی
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:غلامرضا امامی - هرمس - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -723-363-964-978 انتخاب
10- عطر سنبل، عطر کاج
نويسنده:فیروزه جزایری‌دوما ؛ مترجم:محمد سلیمانی‌نیا - قصه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -62-5776-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4