لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (6)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش فعالیتها و دستاوردها درباره: اچ‌آی‌وی و ایدز در جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:مجید اکبری ؛ گردآورنده:عباس صداقت ؛ زيرنظر:سیدحسن امامی‌رضوی - کتاب میر،وزارت ‌بهداشت‌، درمان ‌و آموزش ‌پزشکی، ‌مرکز مدیریت ‌بیماریها - دیویی: 616.97920955 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 4000 نسخه - 5 -238-498-964-978 انتخاب
2- مهارتهای جراحی برای پزشکان غیر جراح
نويسنده:امیر کشوری ؛ نويسنده:علی جعفریان ؛ نويسنده:سعید سلطانی - برای فردا - دیویی: 617.024 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 29700 ریال - 9 -03-8169-964 انتخاب
3- دنیای تلخ و شیرین پزشکان
نويسنده:امیر کشوری ؛ نويسنده:سیدمنصور رضوی ؛ نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی - برای فردا - دیویی: 610.92255 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 6 -44-8169-964 انتخاب
4- مهارتهای جراحی برای پزشکان غیر جراح
نويسنده:امیر کشوری ؛ نويسنده:علی جعفریان ؛ نويسنده:سعید سلطانی - برای فردا - دیویی: 617.024 - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 39700 ریال - 9 -03-8169-964 انتخاب
5- نگاهی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی
زيرنظر:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ زيرنظر:محمودرضا محقق ؛ مترجم:صمد خلیفه‌گری - مرکز نشر صدا - دیویی: 658.562 - 472 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 4 -239-359-964-978 انتخاب
6- راهنمای ارزیابی حاکمیت بالینی
نويسنده:حمید رواقی ؛ نويسنده:پیغام حیدرپور ؛ نويسنده:مریم محسنی - سپیدبرگ - دیویی: 610.695 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-6793-600-978 انتخاب
7- برنامه‌ی کشوری پیش‌گیری و کنترل بیماری دیابت نوع 2 اجرا در مناطق شهری
نويسنده:سیدمحمد علوی‌نیا ؛ نويسنده:مرجان قطبی ؛ نويسنده:علیرضا مهدوی‌هزاوه - سپیدبرگ - دیویی: 616.462 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 105000 ریال - 7 -04-6793-600-978 انتخاب
8- پایش و ارزشیابی منابع انسانی بخش سلامت با کاربرد ویژه برای کشورهای دارای درآمد کم و متوسط
نويسنده:ماریوروبرتودال پوز ؛ نويسنده:نیرو گوپتا ؛ نويسنده:استله کواین - سفیر اردهال - دیویی: 362.10683 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 7 -022-313-600-978 انتخاب
9- بیمارستان‌های دوستدار ایمنی بیمار: راهنمای ارزیابان
زيرنظر:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ زيرنظر:حمید رواقی ؛ زيرنظر:محمودرضا محقق - مهرراوش - دیویی: 362.2 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 1 -64-2510-964-978 انتخاب
10- گزارش مطالعات و حمایت‌طلبی گروه علمی سلامت اجتماعی
نويسنده:سیدحسن امامی‌رضوی ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نرگس تبریزچی - طب و جامعه - دیویی: 613.070955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 2 -10-7222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2