لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (6)
تالیف (23)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ مقدمه:عبداله صمدی - دینور - 680 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
2- شور شیرین (تولیدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی) ...
نويسنده:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
3- رزم‌نامه (استوره‌های کهن زاگرس) بخش دوم: داستانهای حماسی رزم‌نامه به نظم گورانی - لکی
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ ويراستار:سوسن جبری ؛ نويسنده:خلیل کهریزی - دانشگاه رازی - 444 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -76-5458-600-978 انتخاب
4- جامعه‌شناسی هویت گروهی و قومی در ایران نمونه: گویشوران لکی
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دانشگاه رازی - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -01-9992-964 انتخاب
5- شور شیرین (تولیدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی) ...
نويسنده:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 332 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
6- رزم‌نامه (استوره‌های کهن زاگرس) بخش دوم: داستانهای حماسی رزم‌نامه به نظم گورانی - لکی به همراه فشرده‌ی فارسی
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ ويراستار:سوسن جبری ؛ نويسنده:خلیل کهریزی - دانشگاه رازی - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -73-5458-600-978 انتخاب
7- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
8- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ مقدمه:عبداله صمدی - دینور - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
9- رزم‌نامه (استوره‌های کهن زاگرس) بخش اول: خاستگاه فرهنگی و زبانی رزم‌نامه
نويسنده:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ ويراستار:سوسن جبری ؛ نويسنده:خلیل کهریزی - دانشگاه رازی - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -75-5458-600-978 انتخاب
10- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی) با برگردان پارسی و رسم الخط ویژه‌ی کردی کرمانشاهی ...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3