لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 4000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
2- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
3- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3500 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
4- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 6000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
5- آموزش اعداد فارسی، انگلیسی
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 5000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
6- آموزش اعداد (فارسی، انگلیسی)
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:سیمون ایبل - آیدا کتاب - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 0 -23-8133-600-978 انتخاب
7- آموزش اعداد
مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیمون ایبل - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 ریال - 1 -10-8181-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1