لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (27)
تالیف (12)
ترجمه (19)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 33 سال 1395 - 2200 نسخه - 290000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
2- حسابداری مدیریت
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:بیتا مشایخی ؛ نويسنده:فریما نوروش - کتاب نو،نگاه دانش - دیویی: 658.1511 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 138000 ریال - 6 -29-2691-964-978 انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1392 - 1200 نسخه - 196000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
4- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1393 - 3300 نسخه - 270000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
5- حسابداری مدیریت
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:بیتا مشایخی ؛ نويسنده:فریما نوروش - کتاب نو،نگاه دانش - دیویی: 658.1511 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 196000 ریال - 6 -29-2691-964-978 انتخاب
6- اصول حسابداری (2)
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:فیض‌الله شیرازی ؛ ويراستار:غلامرضا کرمی - صفار - دیویی: 657.076 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 35 سال 1393 - 5500 نسخه - 200000 ریال - 7 -443-388-964-978 انتخاب
7- اصول حسابداری (2)
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:فیض‌الله شیرازی ؛ ويراستار:غلامرضا کرمی - صفار - دیویی: 657.076 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 36 سال 1395 - 5500 نسخه - 250000 ریال - 7 -443-388-964-978 انتخاب
8- حسابداری مدیریت
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:بیتا مشایخی ؛ نويسنده:فریما نوروش - صفار - دیویی: 658.1511 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 3 -441-388-964-978 انتخاب
9- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657 - 576 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1387 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 4 -07-2691-964-978 انتخاب
10- اصول حسابداری (1)
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - صفار - دیویی: 657.076 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 36 سال 1397 - 3300 نسخه - 450000 ریال - 0 -442-388-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4