لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 20000 ریال - 2 -01-6555-964 انتخاب
2- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 750 - 195 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 3300 ریال - انتخاب
3- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - صاحب اثر - دیویی: 750 - 195 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 600 ریال - انتخاب
4- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 50000 ریال - 3 -01-6555-964-978 انتخاب
5- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 230000 ریال - 3 -01-6555-964-978 انتخاب
6- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 100000 ریال - 3 -01-6555-964-978 انتخاب
7- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 155 - 196 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 500 ریال - انتخاب
8- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 30000 ریال - 3 -01-6555-964-978 انتخاب
9- نقاشی کودکان و مفاهیم آن
نويسنده:آنا اولیوریوفراری ؛ مترجم:عبدالرضا صرافان ؛ ويراستار:نعمت ناظری - دستان - دیویی: 155.4 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 80000 ریال - 3 -01-6555-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1