لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (16)
تالیف (5)
ترجمه (18)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دراماتورژی چیست؟ دراماتورژ کیست؟: مجموعه مقالات
به‌اهتمام:منصور براهیمی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا خاکی ؛ ويراستار:مرتضی حسین‌زاده - بیدگل - دیویی: 808.2 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 460000 ریال - 9 -03-5193-600-978 انتخاب
2- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.0233 - 716 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -737-459-964 انتخاب
3- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.0233 - 724 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 500 نسخه - 105000 ریال - 4 -737-459-964-978 انتخاب
4- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.0233 - 724 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 500 نسخه - 195000 ریال - 4 -737-459-964-978 انتخاب
5- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.0233 - 724 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 500 نسخه - 165000 ریال - 4 -737-459-964-978 انتخاب
6- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.0233 - 724 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 33500 ریال - 0 -737-459-964 انتخاب
7- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.0233 - 716 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 300 نسخه - 620000 ریال - 4 -737-459-964-978 انتخاب
8- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.0233 - 716 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 300 نسخه - 400000 ریال - 4 -737-459-964-978 انتخاب
9- آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم
مترجم:داود دانشور ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:مجید اخگر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.02807 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 120000 ریال - 9 -446-530-964-978 انتخاب
10- آموزش و پرورش بازیگر در قرن بیستم
مترجم:داود دانشور ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:مجید اخگر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 792.02807 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 9 -446-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3