لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عرفات العاشقین و عرصات العارفین (ش - ظ)
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:ذبیح‌الله صاحبکاری ؛ مصحح:آمنه فخراحمد - مرکز نشر میراث مکتوب،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.009 - 626 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 1 -83-8700-964-978 انتخاب
2- عرفات العاشقین و عرصات العارفین (ق - م)
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:ذبیح‌الله صاحبکاری ؛ مصحح:آمنه فخراحمد - مرکز نشر میراث مکتوب،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.009 - 908 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 5 -85-8700-964-978 انتخاب
3- عرفات العاشقین و عرصات العارفین (ن - ی)
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:ذبیح‌الله صاحبکاری ؛ مصحح:آمنه فخراحمد - مرکز نشر میراث مکتوب،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.009 - 568 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 2 -86-8700-964-978 انتخاب
4- عرفات العاشقین و عرصات العارفین (نمایه‌ها)
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:ذبیح‌الله صاحبکاری ؛ مصحح:آمنه فخراحمد - مرکز نشر میراث مکتوب،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.009 - 728 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 9 -87-8700-964-978 انتخاب
5- عرفات العاشقین و عرصات العارفین (ع - ف)
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:ذبیح‌الله صاحبکاری ؛ مصحح:آمنه فخراحمد - مرکز نشر میراث مکتوب،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 8fa1.009 - 836 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 8 -84-8700-964-978 انتخاب
6- تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین: ر - ش
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:سیدمحسن ناجی‌نصرآبادی - اساطیر - دیویی: 8fa1.009 - 708 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 0 -446-331-964-978 انتخاب
7- تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین: ص - غ
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:سیدمحسن ناجی‌نصرآبادی - اساطیر - دیویی: 8fa1.009 - 678 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 7 -447-331-964-978 انتخاب
8- تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین: ب - ذ
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:سیدمحسن ناجی‌نصرآبادی - اساطیر - دیویی: 8fa1.009 - 680 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 3 -445-331-964-978 انتخاب
9- سرمه سلیمانی
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:محمود مدبری - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 4fa3 - 400 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 2200 نسخه - 800 ریال - انتخاب
10- تذکره عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین: ف - م
نويسنده:تقی‌الدین‌محمدبن‌محمد اوحدی‌بلیانی ؛ مصحح:سیدمحسن ناجی‌نصرآبادی - اساطیر - دیویی: 8fa1.009 - 726 صفحه - (در7جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 4 -448-331-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2