لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (9)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای ماهانه آسمان شب
نويسنده:ایان ردپت ؛ نويسنده:ویل تیریون ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -457-342-964-978 انتخاب
2- صورتهای فلکی
نويسنده:گری مکلر ؛ نويسنده:مارک چارترند ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 192 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 35000 ریال - 7 -171-342-964-978 انتخاب
3- راهنمای ماهانه آسمان شب
نويسنده:ایان ردپت ؛ نويسنده:ویل تیریون ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 35000 ریال - 9 -164-342-964-978 انتخاب
4- راهنمای ماهانه آسمان شب
نويسنده:ایان ردپت ؛ نويسنده:ویل تیریون ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 40000 ریال - 9 -164-342-964-978 انتخاب
5- راهنمای ماهانه آسمان شب
نويسنده:ایان ردپت ؛ نويسنده:ویل تیریون ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 600000 ریال - انتخاب
6- صورتهای فلکی
نويسنده:گری مکلر ؛ نويسنده:مارک چارترند ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 192 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 60000 ریال - 7 -171-342-964-978 انتخاب
7- راهنمای ماهانه آسمان شب
نويسنده:ایان ردپت ؛ نويسنده:ویل تیریون ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 3 -164-342-964 انتخاب
8- اطلس آسمان شب: شامل پانزده پیوست و شش نگاره اختری "آسمان شب" و نخستین فهرست مصور "مسیه"
تهيه كننده:ویل تیریون ؛ مترجم:حسین علیزاده‌غریب - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 523.8 - 65 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 30000 ریال - 7 -80-6383-964 انتخاب
9- راهنمای ماهانه آسمان شب
نويسنده:ایان ردپت ؛ نويسنده:ویل تیریون ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 3 -164-342-964 انتخاب
10- صورتهای فلکی
نويسنده:گری مکلر ؛ نويسنده:مارک چارترند ؛ مترجم:احمد دالکی - موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی - دیویی: 523.80223 - 192 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 55000 ریال - 7 -171-342-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1