لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب بخیر لیمو
نويسنده:صالح ممجان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 894.3613 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 7 -19-8181-964-978 انتخاب
2- زیتون و لیمو به مدرسه می‌روند
نويسنده:صالح ممجان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 3 -8-92683-964 انتخاب
3- زیتون و لیمو به مدرسه می‌روند
نويسنده:صالح ممجان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 894.3613 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 3 -8-92683-964 انتخاب
4- زیتون و لیمو به مدرسه می‌روند
نويسنده:صالح ممجان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -8-92683-964 انتخاب
5- زیتون و لیمو به مدرسه می‌روند
نويسنده:صالح ممجان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 894.3613 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 نسخه - 2500 ریال - 3 -8-92683-964 انتخاب
6- زیتون و لیمو به مدرسه می‌روند
نويسنده:صالح ممجان ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان، کتابهای نیلوفر - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -8-92683-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1