لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (37)
تالیف (68)
ترجمه (18)
تهران (56)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بر آستان جانان: گزیده‌ی صد و یک غزل حافظ
نويسنده:نصرالله امامی - رسش - دیویی: 8fa1.32 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 1 -70-8049-964-978 انتخاب
2- استاد شاعران رودکی: شرح حال، گزیده اشعار با توضیح و گزارش
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.21 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 1250 نسخه - 45000 ریال - 7 -63-5620-964-978 انتخاب
3- هویت ملی و جامعه اطلاعاتی
نويسنده:بهناز اژدری ؛ ويراستار:نصرالله امامی - نشر نگاه ‌معاصر - دیویی: 305.8 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 8 -58-9940-964-978 انتخاب
4- ارمغان صبح: گزیده قصاید خاقانی شروانی
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.23 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 3 -81-5620-964 انتخاب
5- ارمغان صبح برگزیده قصاید خاقانی شروانی
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.23 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
6- اصول صنایع شیمیایی
نويسنده:هوشنگ پرهام ؛ ويراستار:محمد کوتی ؛ ويراستار:بیژن نجفی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 660 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 2 -21-6710-964 انتخاب
7- گزیده‌ی سخن پارسی: برای تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
به‌اهتمام:منوچهر تشکری ؛ به‌اهتمام:منوچهر جوکار ؛ به‌اهتمام:محمدرضا صالحی‌مازندرانی - رسش - دیویی: 8fa0.8 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 0 -19-8049-964-978 انتخاب
8- روش‌ها و وسایل تحقیق در گیاه‌پزشکی با تاکید بر حشره‌شناسی کشاورزی
گردآورنده:علی‌اصغر سراج ؛ ويراستار:کریم کمالی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 595.7 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 50000 ریال - 6 -47-6710-964 انتخاب
9- پیشگامان شعر فارسی
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.008 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1050 نسخه - 85000 ریال - 5 -119-176-600-978 انتخاب
10- نقد ادبی مدرن و نظریه
نويسنده:ریفی حبیب ؛ مترجم:سهراب طاوسی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - نگاه معاصر - دیویی: 801.950905 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 270000 ریال - 0 -54-9940-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9