لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (37)
تالیف (68)
ترجمه (18)
تهران (56)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی سازه‌های هیدرولیکی
نويسنده:حسین محمدولی‌سامانی ؛ ويراستار:احمد طاهرشمسی ؛ ويراستار:قاسم حبیب‌آگهی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 627 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 8000 ریال - 6 -059-310-964 انتخاب
2- اصول صنایع شیمیایی
نويسنده:هوشنگ پرهام ؛ ويراستار:محمد کوتی ؛ ويراستار:بیژن نجفی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 660 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -21-6710-964 انتخاب
3- مبانی و روشهای نقد ادبی
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 801.95 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 32000 ریال - 7 -62-5620-964 انتخاب
4- شیمی عناصر دسته d
نويسنده:مارک وینتر ؛ مترجم:عزیزالله بهشتی ؛ ويراستار:سیدجواد صابونچی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 546.6 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11500 ریال - 1 -30-6710-964 انتخاب
5- ارمغان صبح: گزیده قصاید خاقانی شروانی
به‌اهتمام:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.23 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 105000 ریال - 1 -81-5620-964-978 انتخاب
6- گرایش‌های فلسفی در نقد ادبی
نويسنده:سعید عدنان ؛ مترجم:نصرالله امامی ؛ ويراستار:امیری ملک‌ابراهیم - میترا آقاکوچک - دیویی: 801.95 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 3 -6-98192-600-978 انتخاب
7- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
نويسنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.22 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 7000 ریال - انتخاب
8- فرهنگنامه افعال متعدی به حرف جر
نويسنده:موسی‌بن‌محمد ملیانی‌احمدی ؛ مترجم:ولی‌الله شجاع‌پوریان ؛ ويراستار:قاسم بستانی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 492.75 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 964-8659-29-X انتخاب
9- پرنیان هفت رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار
گردآورنده:نصرالله امامی - جامی - دیویی: 8fa1.22 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 22000 ریال - 5 -63-5620-964 انتخاب
10- اصول زبانشناسی عمومی
نويسنده:آندره مارتینه ؛ مترجم:علاء‌الدین گوشه‌گیر ؛ ويراستار:گیتی دیهیم - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 410 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 18000 ریال - 0 -22-6710-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9