لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (61)
تالیف (102)
ترجمه (4)
تهران (48)
شهرستان (58)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (106) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:محمد فتحعلی‌خانی ؛ نويسنده:علیرضا فصیحی‌زاده ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 316 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -304-459-964-978 انتخاب
2- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: امام محمد غزالی (450 - 505 ه. ق)
نويسنده:بهروز رفیعی ؛ زيرنظر:علیرضا اعرافی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 297.4837 - 364 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 92000 ریال - 9 -93-7788-964-978 انتخاب
3- نهضت قرآنی وظیفه همگانی
نويسنده:علیرضا اعرافی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.15 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 15000 ریال - 1 -650-195-964-978 انتخاب
4- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:علی‌نقی فقیهی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:محمد بهشتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 276 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 6 -551-459-964-978 انتخاب
5- فقه تربیتی: آداب مشترک تعلیم و تعلم
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:احمد امامی‌راد - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - دیویی: 297.379 - 324 صفحه - جلد 7 - رقعی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 5 -7-95691-600-978 انتخاب
6- بررسی فقهی سب و دشنام
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ نويسنده:محمدقاسم رجایی ؛ ويراستار:احمد رمضانی - موسسه اشراق و عرفان - دیویی: 297.379 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -08-8542-600-978 انتخاب
7- Educational jurisprudence (Al-Fiqh Al-Tarbawi) essentials and presuppositions
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ مترجم:مصطفی هدایی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.379 - 512 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 225000 ریال - 1 -123-429-600-978 انتخاب
8- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:علی‌نقی فقیهی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:محمد بهشتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4837 - 284 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 3 -551-459-964 انتخاب
9- قواعد فقهی: تسبیب، اعانه بر اثم، اعانه بر بر
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ تهيه و تنظيم:احمد عابدین‌زاده ؛ تهيه و تنظيم:سیدمحمدحسین جلال‌زاده - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - دیویی: 297.32 - 304 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 7 -0-94129-600-978 انتخاب
10- وحدت حوزه و دانشگاه
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:علی بخشی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - دیویی: 297.071 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -9-91620-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11