لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (60)
تالیف (101)
ترجمه (4)
تهران (49)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:علی‌نقی فقیهی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:محمد بهشتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 284 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 3 -551-459-964 انتخاب
2- مجسمه و نقاشی
نويسنده:علیرضا اعرافی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 7 -1-91620-600-978 انتخاب
3- فقه تربیتی: یادگیری علم و دین
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ محقق:سیدتقی موسوی - موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان - 400 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 4 -2-91620-600-978 انتخاب
4- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: امام محمد غزالی (450 - 505 ه. ق)
نويسنده:بهروز رفیعی ؛ زيرنظر:علیرضا اعرافی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 364 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 92000 ریال - 9 -93-7788-964-978 انتخاب
5- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:محمد بهشتی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 264 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 500 نسخه - 75000 ریال - 7 -439-459-964-978 انتخاب
6- Educational jurisprudence (Al-Fiqh Al-Tarbawi) essentials and presuppositions
نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ مترجم:مصطفی هدایی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 512 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 225000 ریال - 1 -123-429-600-978 انتخاب
7- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی ؛ نويسنده:محمد بهشتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 28500 ریال - 8 -439-459-964 انتخاب
8- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
نويسنده: پژوهشکده‌حوزه‌ودانشگاه ؛ زيرنظر:علیرضا اعرافی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 9 -240-459-964 انتخاب
9- درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت
نويسنده:علیمحمد کاردان ؛ نويسنده:علیرضا اعرافی ؛ نويسنده:محمدجعفر پاک‌سرشت - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 536 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 1500 نسخه - 44000 ریال - 6 -072-459-964-978 انتخاب
10- آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن
نويسنده:محمد بهشتی ؛ نويسنده:مهدی ابوجعفری ؛ نويسنده:علی‌نقی فقیهی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 272 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 500 نسخه - 45000 ریال - 7 -439-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11